Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Olvassa el Egyesületünk Alapszabályát, ha egyetért céljainkkal, várjuk!

Vegyen részt rendezvényeinken, ha ideje engedi kapcsolódjon be tevékenyen ötleteivel, munkájával egyesületünk életébe!

 

Egyesületünk alapszabálya  ITT megtekinthető. Olvassa el, ha egyetért céljainkkal és részt kíván venni az egyesület munkájában, töltse ki a Belépési Nyilatkozatot és juttassa vissza elnökségünk valamelyik tagjához levélben, vagy személyesen.

Tagsági díj havi 100 Ft, melyet adott évre egyösszegben kérünk befizetni. (1200Ft)

 

AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI
7.§. Az Egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni Nyirád község építészeti és természeti értékeinek védelmében, a település szépítésében és fejlesztésében.
8.§. Az Egyesület közhasznú társadalmi céljai - figyelemmel az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c) pontjára a következők: 
-        szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (c/2.)
-        nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (c/4.)
-        kulturális tevékenység; (c/5.)
-        kulturális örökség megóvása; (c/6.)
-        műemlékvédelem; (c/7.)
-        környezetvédelem; (c/9.)
-        gyermek- és ifjúság védelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet; (c/10.)
-        hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; (c/11.)
-        a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység; (c/13.)
-        közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás; (c/15.)
-        Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése –ideértve a munkaerő kölcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások; (c/18.)
Ennek keretén belül az Egyesület célja:
(1) segítse a község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését,
(2) ápolja a lakóhely hagyományait, erősítse a lakosság szülőhelyének, otthont adó környezetének szeretetét,
(3)hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
(4) kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,
(5) a község turisztikai tevékenységének kialakításában aktív cselekvő közreműködés; irányításában, szervezésében való részvétel
(6) a község közbiztonságának javítása
9.§ Az Egyesület a fenti céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja:
(1) részt vesz a községet érintő hosszú távú, középtávú fejlesztési és rendezési tervek kialakításában, azokról társadalmi vitákat szervez, szükség szerint kezdeményezi módosításukat, szervezi, hogy azokat a lakosság megismerje és közreműködik megvalósításukban;
(2) közreműködik a község jelentősebb épületeinek fejlesztési terveinek kialakításában, azokra észrevételeket, javaslatokat tesz. Szervezi, hogy a lakosság azokat megismerje, és megvalósításukat támogassa;
(3) részt vesz a község építészeti, településszerkezeti és természeti értékeinek feltárásában, jegyzékbe veszi és javasolja védelem alá helyezésüket. Társadalmi eszközökkel is védelmezi azokat és közreműködik fenntartásukban. Előadások, kiadványok segítségével, kiállítások rendezésével, szervezésével tájékoztatja a közvéleményt lakóhelye értékeiről és azok állapotáról;
(4) kezdeményezi a község szépítését, fásítását, parkosítását, virágosítását. Ennek érdekében telepítési és fenntartási akciókat szervez;
(5) mindezek végrehajtására szervezi a lakosság önkéntes társadalmi munkáját és anyagi hozzájárulását lakóhelye védelmében, szépítésében és fejlesztésében, jótékonysági rendezvényeket koordinál;
(6) fellép a település környezete és tisztasága érdekében,
(7) a településvédelem, szépítés és fejlesztés céljaira állami szervektől, vállalatoktól, szövetségektől, magánvállalkozóktól vagy egyes állampolgároktól célkitűzései érdekében, vagy pontosan meghatározott célra átvesz anyagi eszközöket, gondoskodik azok célszerű felhasználásáról, és a felajánlóknak elszámol azokról;
(8) az Egyesület szervezeti kereteiben, az állampolgárok és közületek részvételével, azok közvetlen érdekeltsége alapján meghatározott kommunális és egyéb fejlesztés, faluképi értékek fenntartása és védelme céljából munkabizottságot hoz létre, segíti és ellenőrzi azok tevékenységét, valamint kiadványok és ajándéktárgyak előállítását is szervezi;
(9) kapcsolatot tart fenn a község és környékének történetkutatóival, művészeivel, népi hagyományok ápolóival, segíti azok munkáját, módot teremt eredményeik megismertetésére, terjesztésére;
(10) Nyirád kulturális életének előmozdítására igényes szórakoztató és ismeretterjesztő programokat szervez, segítséget nyújt a falu bármely kulturális- és sportrendezvényének a megszervezésében, lebonyolításában;
(11) Nyirád természeti kincseinek, kiránduló helyeinek népszerűsítése a természetvédelmi szempontok figyelembevételével, betartásával és betartatásával
(12) Nyirád község megismertetése a marketing eszközeivel, PR és tömegkommunikáció eszközrendszerének igénybevételével. Médiakapcsolatok kiépítése és ápolása.
10.§ Az Egyesület az Önkormányzattal, a gazdálkodó szervekkel, az intézményekkel és más társadalmi szervekkel együttműködik. Céljait a község polgáraival együttműködve kívánja megvalósítani.
11.§ Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
 
III.
 
AZ EGYESÜLET TAGJAI
 
 
12.§ Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki nincs a közügyektől eltiltva, és a belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, elfogadja Alapszabályát, fizeti a tagdíjat és az Egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket vállalja. Szülői engedéllyel 14. életévét betöltött magyar állampolgár is felvehető ifjúsági tagként.
13.§ Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését.
14.§ Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, akit az elnökség az Egyesület kiemelkedő erkölcsi vagy anyagi támogatása elismeréséül tagjai sorába meghívott.